ഇന്നത്തെ പ്രധാനവാർത്തകൾ | HEADLINES | 2 PM | 10 JUNE 2021 | 24 NEWS

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਜੂਨ 2021
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6 071
7

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക
== www.twentyfournews.com


Watch 24 - Live Any Time Anywhere Subscribe 24 News on PAposts.
goo.gl/Q5LMwv

Follow us to catch up on the latest trends and News.

Facebook : 24onlive
Twitter : 24onlive
Instagram : 24onlive

24 News
ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
 • LEESHMA SCARIA

  LEESHMA SCARIA

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇന്ത്യയെ മറ്റുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റു നോക്കുന്നുണ്ടോ??

 • LEESHMA SCARIA

  LEESHMA SCARIA

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  കുഴൽ പൊളിഞ്ഞോ???